Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2011.09.10

Medikális asztrológia

 Medikális Asztrológia


„ Az Egészség nem csupán a betegség hiánya, azonban a betegség az Egység hiányának jele”

Az asztrológiai gondolkodásmód egyidős az emberi kultúrával. Az égitestek helyzetét, illetve mozgását minden történelmi korban kapcsolatba hozták a különböző betegségekkel. A régmúlt idők papjának és orvosának szigorúan értenie kellett az Asztrológiához is, hogy figyelembe vehesse a beteg Horoszkópját a diagnózis felállításánál és a megfelelő gyógymódok kiválasztásánál.

Tehát az asztrológia szakrális tudományát a gyógyítás már a kezdetek óta segítségül images--54-.jpghívja és hatékonyan használja. Itt feltétlenül meg kell említenünk Hippokrátesz (i.e. 460-377) nevét , akinek híres műve: <A csillagok és az egészségünk> című könyve elég világos utalásokat ad e mélyen rejlő összefüggésekre, a bolygók és az emberi test kapcsolatának vonatkozásában.
Bizonyára eléggé elgondolkodtató tény az, hogy maga Hippokratész -akit mindmáig az Orvostudomány „Atyjának” tekintünk- kijelentette, hogy „ Bolond az az orvos, aki a csillagos égbolt ismerete és a bolygók mozgásainak figyelembe vétele nélkül gyógyít!” Tanítványainak azt is tanította, hogy a Holdfázisok szerint -és a Holdnak az egyes állatövi jegyekben való állásainál- éppen melyik szervet nem szabad műteni (pl. ha a Hold a Kos jegyben tartózkodik, akkor -azon a napon- nem tanácsos foghúzást, vagy fül-orr-gégészeti operációt végezni).

Paracelsus (1493-1541) volt talán az egyik leghíresebb és legközismertebb gyógyító, aki az Asztrológiát terápiás módszereinek integráns részévé tette. Ő sem kímélte -az asztrológia világképe szemszögéből nézve- laikus gyógyítókat, hiszen egyenesen sarlatánnak minősítette azt az orvost, aki egyáltalán nem ért az asztrológiához!  (ma éppen fordítva van  a szerk.)
Még a XVII. Század végéig is, Európában az a felfogás uralkodott, hogy az orvos asztrológiai ismeretek nélkül olyan, mint a lámpás olaj nélkül.

Az asztrológiai gondolkodásmód alapja a Holisztikus világnézet ,amely az embert –mint autonóm, szerves egységet- az Anyatermészet és a Világmindenség integráns részeként kezeli, azzal a „kikötéssel”,hogy nem csak a Földi miliőt veszi figyelembe, hanem a Kozmikus környezet „szubtilis erőhatásainak” is jelentőséget tulajdonít.
A bizonyos betegségekre való következtetés pedig azáltal lehetséges, hogy az állatövi jegyek és a planéták -mint a Makrokozmosz elemei- analógikusan összefüggenek az emberi anyagtest részeivel, illetve a szervek fiziológiás működésével, mint mikrokozmikus diagnosztikai mikroterületekkel. Tehát az „asztrológiai-anatómia” ősidők óta ismert, és ezt számtalan kúltúrtörténeti dokumentum- pl. könyvek, kalendáriumok, festmények- tanusíthatja.

Az Egészségügyi Asztrológia egyik részterülete az ún. „ asztroszomatika”, mely a Csillagos égboltra kivetülő ősprincípiumok manifesztációját vizsgálja az emberi szervezet síkján. Vagyis a Makrokozmosz analógiás megfelelőit /leképezési rendszereit/ analizálja az emberi test mikrokozmoszában.

Míg a pszichológia-centrikus asztrológia az emberi életben felmerülő -és a tudatalatti jelzéseivel szorosan összefüggő- ősképeket értelmezi az állatövi jegyek és égitestek mitológiai szimbolikája alapján, addig az asztroszomatika elsősorban azokat a fiziológiás folyamatokat veszi górcső alá, amelyek -kedvezőtlen körülmények között (diszharmónikus planétasugárzások által jelölt „negatív attitűd” esetében)- betegségek kialakulásához vezetnek. Emiatt a Medikális Asztrológia különös figyelmet szentel a betegségek lelki okainak: a születési képlet egységes „energiarendszere” tanulmányozása révén, és a fizikai tüneteggyüttesek kódolt nyelvezetének megfigyelése által, a Tudat mélyén rejlő, prímér okokat kutatja.

Tehát az egészségügyi asztrológiát alkalmazó „Therapeuta” a gyökerénél próbálja megragadni a jelenségeket, hiszen az a nemes cél vezérli, hogy a betegségtünetek mélyén rejlő „árnyék-témakört” úgymond „megváltsa problematikusságától” oly módon, hogy tudatosítja a páciensben az égitestek, a lélek és a test között fennálló, rejtett összefüggéseket /analógiás viszonyokat/, és megpróbál optimális megoldást találni a fölismert konfliktusok feloldására, azaz a tudatosított diszharmónia-állapot megszűntetésére. Emiatt az asztroszomatikai gondolkodásmódban járatos tanácsadó nem ismeri azt a fogalmat, hogy egy betegség véletlenül „támad meg” valakit, pl. egy „ ártatlan” és legyengült személyt.

Az asztroszomatika ősi jelképekkel dolgozik, amelyeknek racionális értelmezése –és deduktív logikai megértése- után levonja a szükséges következtetéseket, majd ezeket a gyakorlatban vizsgálatokkal próbálja alátámasztani. Ehhez a „sokoldalú” munkához természetesen nemcsak orvosi ismeretekre, hanem fejlett pszichológiai érzékre és komoly asztrológiai felkészültségre is szükség van.

Ily módon az asztrológiai elemzés pontos és részletes diagnosztikai eszközként segítheti úgy a természetgyógyász, mint a pszichológus munkáját. Azonban mindennek elengedhetetlen előfeltétele az empatikus együttérzési készség, illetve a Holisztikus gondolkodásmód, mert ezen „magasabbrendű” emberi kvalitások nélkül szem elől téveszthetjük a lényeget. Ha viszont bizonyos mértékig rendelkezünk ezen adottságokkal -amelyek tudatos lelki/szellemi munkával továbbfejleszthetők-, akkor nagyon sokat tanulhatunk a betegségekből, és a lehető legjobbat hozhatjuk ki válsághelyzeteinkből, hiszen e látszólag negatív eseménysor segítségével előbbre juthatunk a személyiség fejlődés és lelki tökéletesedés útján: a „Gnothi Seauton” titokzatos ösvényén...

 

 ASZTROSZOMATIKA

„ A betegség a sérült lélek segélykiáltása”

 

 

images--16-.jpg

Minden jó és rossz élmény, amivel Életünk folyamán találkozunk, tulajdonképpen Önmagunkra vezethető vissza, mert minden külső eseménynek bennünk található a forrása. Tehát kellemetlen tapasztalataink -mint a konfliktusok, balesetek és betegségek- nem egy külső, titokzatos és önkényes Erő következményei!

Ily módon a Sorsunk voltaképpen lelkünk tükörképe, egyfajta -a fizikai síkra kivetített- pszichés mátrix, amely különböző élmények és tapasztalatok révén folyamatosan változik és „csíszolódik”.

Ebből a szemszögből a betegségek sem véletlen események, nem a vak Sors szeszélyes hatásai, hanem a tudatunknak szóló lelki üzenetek hordozói, amelyeket meg kell értenünk, és kódolt információikat tudatosan lényünk részévé kell tennünk! Tehát a tudatalatti rejtjeles üzenete arról, hogy mi az, amit még hárít az ember, amit nem akar megoldani -avagy, amit még nem integrált „felszíni” tudatába- mert nem akart vele szembesülni.

A betegség is végső soron egy -az Univerzum által felajánlott- „korrigáló esély”, mert olyan emberi potenciális lehetőségre hívja fel a figyelmünket, amelyet eddig nem vettünk tudomásul, így nem haladhatott végig a szükséges fejlődési fázisokon, és ezért kénytelen volt a fizikai síkon megnyílvánulni (az anyagtest szintjén megrekedve). Ebben a megvilágításban azt is mondhatjuk, hogy a betegség végsősoron a Természet kísérlete arra, hogy az embert meggyógyítsa.

Az Asztrológia ősrégi tudománya, mely alapvetően princípiumokban -és analógiásan- gondolkodik, azt tanítja, hogy minden betegség pszichoszomatikus jellegű, tehát minden fizikai tünetnek van lelki összetevője, amely a „ Lelki-Mandalának” tekintett Horoszkópban -a valóban hozzáértő szemek előtt- jól látható!

Aki tehát a Csillagos égbolt tükrében, pszichoszomatikus szempontból is megvizsgálja és diagnosztizálja a saját betegségét, az a valódi individualizáció ösvényére lépett, mivel többé nem másoktól várja a testi/lelki egészsége visszaállítását és fenntartását, hanem önmaga vállal felelősséget érte! A hatékony önismereti-praktikák segítségével felismerhetjük a bennünk még jelen lévő -de már régen túlhaladott- eltorzult hiedelmeket és sztereotíp viselkedésmintákat, és így megérthetjük, hogy bármely betegség voltaképpen a Sors -régóta esedékes- javító és korrigáló intézkedése.

Nos, az Egészségügyi Asztrológia –a Radix Horoszkópnak nevezett „spirituális tükör” megszerkesztése révén- komoly segítséget nyújthat ebben a munkában, hiszen egyéni kozmikus-felépítésünk megismerése alapján tudatára ébredhetünk a betegségeket okozó lelki zavaroknak, avagy tudatalatti „ problémagócoknak” is. Mert ez a Csillagképekkel és Planétákkal „operáló” rendszer képes megmutatni a betegségünk mélyén rejlő eredeti, érzelmi-témák lehetséges megoldásait. És ezáltal, archetípikus symbólumai révén, kalauzként szolgál lelkünk térképének -időnként nehezen értelmezhető- jelei között.

A gyakorlati Egészségügyi Asztrológia tulajdonképpen preventív jellegű, hiszen a vele való foglalkozás során jobban megismerhetjük egyéni karakterünket /személyiség-felépítésünket/, és az így szerzett tapasztalatokat mindennapi életünk integráns részévé tehetjük. Ennek pedig az lehet az „ üdvös” eredménye, hogy megelőzzük a kellemetlen tünetkialakulást, alaposan megértve és elkerülve a betegségre -vagy akár balesetekre- hajlamosító hatásokat. Tehát az Asztrológia Medikális ága elsősorban azoknak szól, akik hajlandók személyes felelősséget vállalni az egészségi állapotukért, tehát önállóan, saját maguk akarnak gondoskodni testi és lelki egyensúlyuknak köszönhető jó közérzetükről – ezáltal pedig jobban megértve azt a Testi/Lelki/Szellemi archetípus-mintát (információs és energetikai lenyomatot), amely ebben az életben jellemzi őket!

Az Asztrológia -mint egy empirikus Tudomány és királyi Művészet titokzatos ötvözete- képviseli az egyik legősibb világnézetet! Alapelve, hogy a csillagok -amelyek „ragyogó útmutatók” fizikai létezésünk labirintusában való tévelygéseink során-, soha nem determinálnak csak hajlamosítanak, szabad akaratunk „fejlettségének” függvényében.

Az Asztrológia tulajdonképpeni célja, hogy -a valódi Önmegismerés rögös útján- beavasson saját létezésünk titkaiba. A Horoszkópnak nevezett „Lelki Mandala” /avagy „Psziché-térkép”/ segítségével, amely -mint személyes „Spirituális tükör”- feltárja az ember leggyökeresebb lelki/fizikai összetételét, azaz jellembeli/karakterbeli mivoltát, erőivel és fogyatékosságaival, illetve lehetőségeivel és korlátozásaival együtt.

 

EZOTÉRIKUS ASZTROLÓGIA

 

 

 

 

 

 

images--56-.jpg

Az Asztrológia hagyományának ősi fogalmai szerint a bolygók -mint ősprincípiumok- tulajdonképpen a mítikus Isteneket jelképezik. Ezek a mai, modern pszichoanalízis fényében, tulajdonképpen a tudatalattinkban ható erő-komplexumok archetipális szimbólumai, amelyeket előbb fel kell ismerni és el kell fogadni. Vagyis egy bizonyos –pszichénk mélységeiből felszínre törő- erőhatást az analógiák elvének segítségével először megismerhetünk /részletesen analizálhatjuk/ önmagunkban, majd tovább finomíthatjuk /transzformálhatjuk-szublimálhatjuk/ azt, hogy „ ösztönszintről” magasabb rezgésszintre emelve, szellemi síkon megélhessük.
Csak így lehetünk képesek arra, hogy a bennük rejlő potenciális energiákat tudatosan irányítsuk és egyéni fejlődésünk szolgálatába állítsuk!

Ha azonban nem törődünk ezen életünket irányító erőkkel -azaz ha lustaságból vagy félelem miatt nem tudatosítjuk „ eleven” jelenlétüket- akkor egyre jobban ki leszünk szolgáltatva nekik! Ha elnyomjuk őket, akkor a felgyülemlett -és le nem vezetett- energiák előbb vagy utóbb hirtelen kirobbanhatnak, azaz váratlanul visszatérnek „Teremtőjükhöz”! Persze ezúttal veszélyesebben, és bosszúállóbban, mint amilyenek eredetileg voltak, a fizikai sík kerülőútján „támadnak” ránk, hiszen amit elfojtunk az kívülről jön szembe velünk! És ekkor az ember a végzetébe rohan, így egyre mélyülő válságba kerül, azaz találkozik saját „Daimonjával” és elkezdődik a „harc”: a Krízis időszaka.
Ilyenkor mondhatni, hogy „mélypontra” jutottunk, hiszen ez időszakban komoly elakadásunk van Önmagunkkal, mert felszínre tört bennünk néhány tudatalatti „árnyékelem”.
Ekkor pedig nagyon is tanácsos, ha egy komoly terapeuta-szakemberhez fordulunk, önismereti segítséget és életvezetési tanácsadást kérni... azonban az is egyértelmű, hogy nem járhatunk folyamatosan ezotérikus jellegű Sorselemzésekre vagy hagyományos Pszichoterápiára, és ráadásul –bármilyen drágán meg is fizethetjük az adott terápiás eljárást- a szenvedésteli megélést nem spórolhatjuk ki magunknak!
Így mindazt, amit felismertünk és nagyvonalakban „átdolgoztunk” magunkban, át is kell emelnünk a hétköznapi életünk gyakorlati síkjára – hogy valóban reintegrálhassuk azokat.

Mert valódi személyiségváltozás csak akkor következhet be, ha az adott lelki-területen megjelenik a tudatosan átélt érzelem, miközben létrejön egy módosult tudatállapot (Mert Pszichénk csak mély, testileg relaxált és pszichésen meditatív állapotban szólítható meg; és csak ugyanezen a tudatszinten képes üzenni – mégpedig a szimbólumok ősi nyelvén).
Azaz ha valamin gyökeresen változtatni szeretnénk, akkor azt előbb alaposan meg kell ismernünk –mélységeivel és magasságaival együtt. Ez pedig bizonyos mértékig Sorsfordulót jelent, ami válságok nélkül elképzelhetetlen! Ámde -amint Jung is többször kihangsúlyozta- minden jelentős változást szükségszerűen krízis előz meg! (Ez pedig sok kellemetlen érzéssel jár együtt.)
Tehát, az eddig elmondottak fényében, nyílvánvaló, hogy mélyreható változást csak a tudattalanon való intenzív, belső munkával, majd a Föld elem pragmatikus síkján való „próbatételek” tudatos megélése során érhetünk el! Hiszen csak ekkor tudunk valamilyen korábbi konfliktusos szituációt földolgozni, azaz egy bizonyos élettémát „ árnyékelemeitől megváltani”, ami addig sok félelmet okozott és a lelkünket nyomasztotta.

csend.jpgAzonban ezt az „ emléksúly-föloldást” önmagában egy asztrológiai elemzés maradéktalanul nem képes véghezvinni, hiszen az egyéni tapasztalat „átszenvedéseit” – amelyek az Önismereti saját élményt képesek nyújtani- nem helyettesítheti a Radix Horoszkóp elemzése, bármilyen precíz és szakszerű is legyen az. Tehát önmagában a személyes, születési képletünk ismerete még nem feltétlenül nevezhető Önismereti személyes élménynek, amit csak a „kemény” tapasztalatok „tisztítótüzében” vagyunk képesek átélni. Mert csakis a tudattalanban zajló intenzív munka, a Terápia során elérhető mély belső átélés, azaz érzelmi feldolgozás, hozhatja meg a valódi gyökeres átalakulást: az alkímiai transzmutációt! Ehhez pedig más „oldási” módszereket is tanácsos ígénybe venni (mint pl. a hipnotikus regresszió vagy a kineziológia).

Viszont a tüzetes Horoszkópelemzés mindezt előkészítheti, bevezetheti és végigkísérheti! Tehát a „prevencióban” és a „rehabilitációs” utókezelésben nagy segítséget nyújthat; sőt, a nekünk megfelelő spirituális-önismereti módszerek, illetve a helyes életgyakorlat /”optimális életvezetés”/ megtalálásában is segédkezhet.
Ilyen értelemben lehet megelőzni a Horoszkóp által jelzett Életválság tragikus végkimenetelét! Olyan ez, mint az Egészségügyben a prevenció. Mert a Radix képlet mélyebb ismerete előkészítheti és végig „asszisztálhatja” a válságos időszak nehézségeit, azaz -egy jó „Therapeuta” tolmácsolásában- szignifikánsan segédkezhet a „prevencióban” és a testi-lelki-szellemi „rehabilitációban”!
Ez pedig azért lehetséges, mert ha magas tudatszinten fogadjuk az adott, nehéz-életeseményt, akkor azt másként fogjuk „lereagálni” -azaz megélni-, mint beszűkült tudatállapotban, így számunkra az már nem lesz olyan „borzasztó” és szenvedésteli, hanem egyszerűen megoldandó feladatnak /Életleckének/ fog tűnni, és ilyen értelemben egy szelídebb figyelmeztetéssé válik.

Ha egy teljes Életet szeretnénk élni, valóban tisztában kell lennünk a Teremtőtől kapott Szabad akaratunk választási lehetőségeivel /viszonylagos szabadságunk potenciális „kilátásaival”/, azonban az Élet nehézségeit így sem lehet elkerülni, mert a fejlődéshez szükséges tanulnivalókat véglegesen kikerülni nem lehetséges (különösen a Szaturnusz esetében)! () Azonban a Spirituális feladatok megoldására, a tudatos tanulásra -és ezáltali lelki/szellemi fejlődésre- mindig több szinten van lehetőségünk, ugyanis egyazon alapminőségnek (jegy-archetípusnak és bolygó-princípiumnak) számtalan megélési lehetősége van, attól függően, hogy milyen tudatszinten állunk! Mert minden -Radix képletünkben megjelenő- konstelláció egy megoldásra váró feladatot képvisel, amelyet sokféleképpen „ lereagálhatunk”- egyéni hozzáállásunk függvényében. Ezen individuális attitűd pedig mindig tudatossági szintünktől függő, amely a szellemi praxis belső munkájával (mentális alkímiával) folyamatosan emelhető!

Azonban ez a többszintű megélési lehetőség alapvetően két tényezőtől függ: az aktív (Yang) vagy a passzív (Yin) hozzáállásunktól! Ez annyit tesz, hogy ha hárítjuk az adott feladat megoldását és menekülünk előle, akkor az életünkben valóban problémaként (betegség vagy baleset) fog jelentkezni az el nem fogadott, „integrálatlan ősminőség”; viszont ha aktívan –tehát tudatosan/bátran és optimistán- dolgozunk az egyre nyomasztóbb feladaton, akkor ez a belső feszültség ösztönző és regeneráló lelki erőket adhat „ajándékba”. 

Mindezeket megfontolva, még egy fontos szempontot figyelembe kell venni az Asztrológiai tanácsadás során. Lényeges, hogy a gondjaival hozzánk forduló „páciens” tisztában legyen azzal, hogy mindig van választási lehetősége, hiszen egy többdimenziós Rendszer alternatívái között dönthetünk! Mert az Egyetemes Szellem úgy döntött, hogy az Ember ne egy kegyetlen Sorserő kiszolgáltatott bábuja legyen, aki teljes mértékig „ predesztinálva” van életeseményei terén, hanem egy „ Mágus ”, aki végső soron saját Sorsának kovácsa! És hasonlóan tudnia kell, hogy minden őt ért eseménynek, minden egyes történésnek, határozott Célja van az életében. Ez a magasabbrendű Cél pedig mindig az ő lelki/szellemi fejlődése, azaz személyes tanulása általi „ evolúciója ”!

Ha valaki az Ezotérikus vagy pszichológiai önismereti folyamatok átélése, és egy éberen/tudatosan megélt élet árán, egyre nagyobb Önismeretre tesz szert, azzal szenvedéseinek egy része valóban „feloldódik” és enyhül, így több pozitív érzelem és vitális energia keletkezik, amely elengedhetetlenül szükséges a „Titkos Tanítványság” ösvényén, vagyis a Teljesség állapotához vezető Úton (TAO), amely felé mindannyian törekszünk.


Elsőként azonban a változás útjában álló tudattalan, belső akadályokat kell megismernünk, azaz jobban megérteni és feloldani.mert valódi változás csak akkor következik be, ha valamennyi személyiségrészünk elfogadja és megengedi azt, azaz ha sikerül az egyes személyiségtöredékeink közötti összhang megteremtése. Mert ekkor végre képesek lehetünk felelősséget is vállalni a változás érdekében eszközölt tetteink következményeiért.


Ily módon, a Pszichés Rend következtében testi/fizikai síkon is helyreáll a Rend, az önmagunkkal és környezetünkkel való harmónia! A külvilágban valójában semmi sem változik (csak látszólag), ha azonban belső „ alkímiai elemeinkkel” tudatosan dolgozunk – szellemi operációkat végrehajtva az éber tudatosítás által- akkor a külvilágban is megváltoznak a körülmények és másképp működnek a viszonyaink. Ennek következményeképpen pedig -pontosabban ezen belső/külső világi szoros összefügés felismerése után- az általunk gerjesztett folyamatokért is végre felelősséget tudunk vállalni.
Ily módon kiegyenlítődik karmikus számlánk is -azaz kompenzálódnak a kauzalitási erőhatások-, s emiatt helyreáll életünkben a Rend! Ezt nevezhetjük valódi gyógyulásnak, azaz a tulajdonképpeni EGÉSZ-ség állapota elérésének.

Tehát az Egészségügyi Asztroterápia végső célja: elsősorban Pszichológiai síkon helyreállítani a harmónikus Rend őseredeti állapotát (Dharma>TAO) , a Személyiségstruktúra különböző „tudatrészeinek” kibékítése által. Mert csak akkor vagyunk Teljesek -azaz csak akkor alkotunk egy EGÉSZet- ha már valamennyi „lélekrészünk” harmónikusan együttműködik, egy új tudatcentrum (spirituális-Nap) irányítása alatt, Isteni Önvalónk „gravitációs központja” által egybefogva és szeretettel uralva.

Nagy Csaba

forrás: holisztikus oktatási központ honlapja